อบรม Digital Image Processing ด้วยภาษาซี

จำหน่าย DVD อบรม image processing machine vision และสอนเขียนโปรแกรม Image Processing ด้วยภาษาซี 12 ชั่วโมง บรรยายไทย ราคา 4,250 บาท รวมค่าจัดส่ง ฟรี DVD สอนเขียนโปรแกรมภาษาซีด้วย LabWindows/CVI ชุด Basic  062-5606456 ขอใบเสนอราคาได้ครับ

อบรม Image Processing

อบรม image processing บรรยายไทย   

                การอบรม Image Processing ในรูปแบบ DVD ส่วน Tool ที่ใช้ในการพัฒนาคือ NI Machine Vision Development Module  (สามารถ gen code เป็น ภาษาซ๊, c# ,labview ได้) เขียน code ภาษาซี ด้วย LabWindows/CVI (แถมฟรี ชุด Basic) ใช้กับกล้อง webcam ทั่วไปได้ 100% (USB Interface) นำไปประยุกต์ใช้กับงานอุตสากรรมต่างๆ ได้ทันที รับประกันความพอใจ เรียนไม่รู้เรื่อง ไม่ได้รับความกระจ่างคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด นอกจากนี้เรายังรับทำโปรเจคด้าน Image Processing

             การอบรม image processing คือ เป็นการประยุกต์ใช้งานการประมวลผล สัญญาณบนสัญญาณ 2 มิติเช่น ภาพนิ่ง (ภาพถ่าย) หรือภาพวีดิทัศน์(วีดิโอ) และยังรวมถึงสัญญาณ 2 มิติอื่นๆ ที่ไม่ใช่ภาพ แนวความคิดและเทคนิค ในการประมวลผลสัญญาณ สําหรับสัญญาณ 1 มิตินั้น สามารถปรับ มาใช้กับภาพได้ไม่ยาก แต่นอกเหนือจาก เทคนิคจากการประมวลผลสัญญาณแล้ว การประมวลผล ภาพก็มีเทคนิคและแนวความคิดที่เฉพาะ (เช่น connectivity และ rotation invariance) ซึ่งจะมี ความหมายกับสัญญาณ 2 มิติเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตามเทคนิคบางอย่าง จากการประมวลผลสัญญาณ ใน 1 มิติจะค่อนข้างซับซ้อนเมื่อนํามาใช้กับ 2 มิติ เมื่อหลายสิบปีมาแล้ว การประมวลผลภาพนั้น จะอยู่ในรูปของการประมวลผลสัญญาณแอ นะล็อก (analog) โดยใช้อุปกรณ์ปรับแต่งแสง (optics) ซึ่งวิธีเหล่านั้นก็ไม่ได้หายสาบสูญ หรือเลิกใช้ ไป ยังมีใช้เป็นส่วนสําคัญ สําหรับการประยุกต์ใช้งานบางอย่าง เช่น ฮอโลกราฟ (holography) แต่ เนื่องจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน ราคาถูกลง และเร็วขึ้นมาก การอบรม Image Processing (digital image processing) จึงได้รับความนิยมมากกว่า เพราะการประมวลผลที่ทําได้ซับซ้อนขึ้น แม่นยํา และง่ายในการลงมือปฏิบัติการอบรม Image Processing เป็นสาขาที่กล่าวถึงเทคนิคและ อัลกอริทึมต่างๆ ที่ใช้การประมวลผลภาพที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัล(ภาพดิจิทัล) ภาพในที่นี้รวมความหมายถึงสัญญาณดิจิทัลใน 2 มิตอิื่นๆ โดยทั่วไปคํานี้เมื่อใช้อย่างกว้างๆ จะครอบคลุมถึงสัญญาณวิดีโอ (video) หรือภาพเคลื่อนไหว  ซึ่งจะเป็นชุดของภาพนิ่ง เรียกว่า เฟรม (frame) หลายๆภาพต่อกันไปตามเวลา

การติดตั้ง LabWindows CVI และ Vision Development Module

ตัวอย่างโปรเจคที่สอน

หัวข้อการประยุกต์ใช้ image processing ที่น่าสนใจ

 • ซอฟต์แวร์รู้จำตัวอักษรภาษาไทย (Thai OCR) ซึ่งมีในหลักสูตร อบรม image processing ตามตัวอย่างคลิบด้านล่าง
 • ระบบประมวลผลภาพเพื่อการจราจร (Intelligent Transport System) ซึ่งมีในหลักสูตร อบรม image processing ด้านล่าง
 • ระบบรู้จําป้ายทะเบียนรถ  (License plate recognition) (ดูดีวีดีจบ ทำได้ทันที)
 • ระบบสืบค้นข้อมูลมัลติมีเดีย (Multimedia search system) (ดูดีวีดีจบ ทำได้ทันที)
 • เครื่องเอกซเรย์ คอมพิวเตอร์ สําหรับงานทันตกรรม (Development of CT Scanner for Dentisty) (ดูดีวีดีจบ ทำได้ทันที)

             LabWindows/CVI เป็นซอฟต์แวร์ที่ถูกออกแบบมาสำหรับงานด้านวิศวกรรม และกระบวนการผลิตโดยเฉพาะการเขียนโปรแกรมก็ไม่ยากอย่างที่คิด เพราะเป็นการเขียนโดยใช้ภาษาซีทั่วๆไป จึงเรียนรู้ได้รวดเร็วและพัฒนาได้ง่าย จึงเหมาะสำหรับช่าง และวิศวกรที่ไม่ได้ เชี่ยวชาญในการเขียนโปรแกรมในเชิงลึก แต่ต้องการสร้างซอฟต์แวร์เฉพาะทาง และติดต่อกับ Hardware หลากหลายรูปแบบเพื่อช่วยงานของตนโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาในการเรียน และ พัฒนามากจนเกินไป

เราสามารถใช้ประโยชน์จาก LabWindows/CVI

– ใช้ทดแทน PLC
– ใช้บันทึกและควบคุมตัวแปรในกระบวนการผลิต เช่น อุณหภูมิ, ความดัน, ความชื้น ฯลฯ
– ใช้ควบคุมคุณภาพ และลดของเสียในกระบวนการผลิต
– ใช้จำลองการทำงานของระบบ
– ใช้ในการตรวจสอบสิ่งบกพร่องในผลิตภัณฑ์ด้วยกล้องแทนการใช้สายตาคน
– ใช้ในการเฝ้าระวังและบำรุงรักษาเครื่องจักร
– ใช้ตรวจสอบหาสาเหตุการหยุดของเครื่องจักร

ชุดการสอน Image Processing ราคา 3750 บาท (แถม Free ชุด BASIC) เวลาบรรยายทั้งสิ้น 12 ชั่วโมง

การอบรม Image processing ด้วย LabWindows/CVI เหมาะสำหรับ:

1. เจ้าของโรงงาน, ผู้จัดการฝ่ายผลิต, ฝ่ายวิศวกรรม, ฝ่ายซ่อมบำรุง และวิศวกรที่รับผิดชอบด้านการปรับปรุงเครื่องจักรหรือกระบวนการ

2. มีความรู้การใช้คอมพิวเตอร์บน MS Windows

           ในประเทศไทยการพัฒนาแอพพลิเคชันที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับ Image Processing (การประมวลผลภาพดิจิทัล) และ Computer Vision (คอมพิวเตอร์วิทัศน์) ยังคงถูกจากัดอยู่ในวงแคบของนักศึกษาและนักวิจัยพัฒนา ซึ่งสวนทางกับบทบาทของภาพดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ อันจะเห็นได้จากความนิยมในการใช้แอพพลิเคชันแต่งภาพจาพวก Instagram และสื่อรูปภาพและวิดีโอที่มีอยู่อย่างมากมาย การอบรมมีจุดประสงค์ที่จะสนับสนุนการพัฒนาแอพพลิเคชันการโปรแกรมภาพดิจิทัลและวิดีโอให้แพร่หลายมากขึ้นโดยอาศัยเครื่องมือช่วยพัฒนาคือ NI Vision Assistant (สามารถ gen code เป็น ภาษาซ๊ c# labview ได้) อันเป็นเครื่องมือที่สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี แต่มีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับใช้งานอย่างกว้างขวางทั่วโลก ภายในเครื่องมือนี้มีการตระเตรียมฟังก์ชันพื้นฐานสาเร็จรูปไว้ให้เลือกใช้มากมาย ทำให้การพัฒนาแอพพลิเคชันเกี่ยวกับภาพดิจิทัลและวิดีโอสามารถกระทาได้อย่างสะดวกและง่ายดาย ทั้งนี้ความรู้ที่ได้จากการอบรมเบื้องต้นนี้สามารถนาไปศึกษาและพัฒนาต่อยอดให้เป็นแอพพลิเคชันรูปภาพหรือวิดีโอที่หลากหลายได้ตามแต่ความต้องการ ทั้งบนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและบนอุปกรณ์จาพวกสมาร์ทโฟน

ตัวอย่างโปรเจค image processing

 • Gaussian Process regression to track human motion
 • Content based image representation and retrieval
 • Image Acquisition – Optimal Color Filter Array(CFA)
 • Projection method for Image Watermarking
 • Steganography – Methodology to minimise additive distortion
 • Visual Cryptography Schemes for Encoding of Secret Image
 • Enhanced Content based image retrieval system
 • Global face name matching based framework
 • An effective password guessing resistant protocol
 • Video data hiding- repeat accumulate codes and selective embedding

ความหมายของ image processing

          การประมวลผลภาพ (image processing) คือ เป็นการประยุกต์ใช้งานการประมวลผลสัญญาณบนสัญญาณ 2 มิติ เช่น ภาพนิ่ง (ภาพถ่าย) หรือภาพวีดิทัศน์ (วิดีโอ) และยังรวมถึงสัญญาณ 2 มิติอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ภาพด้วย

แนวความคิดและเทคนิค ในการประมวลผลสัญญาณ สำหรับสัญญาณ 1 มิตินั้น สามารถปรับมาใช้กับภาพได้ไม่ยาก แต่นอกเหนือจาก เทคนิคจากการประมวลผลสัญญาณแล้ว การประมวลผลภาพก็มีเทคนิคและแนวความคิดที่เฉพาะ (เช่น connectivity และ rotation invariance) ซึ่งจะมีความหมายกับสัญญาณ 2 มิติเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตามเทคนิคบางอย่าง จากการประมวลผลสัญญาณใน 1 มิติ จะค่อนข้างซับซ้อนเมื่อนำมาใช้กับ 2 มิติ

เมื่อหลายสิบปีมาแล้ว การประมวลผลภาพนั้น จะอยู่ในรูปของการประมวลผลสัญญาณแอนะล็อก (analog) โดยใช้อุปกรณ์ปรับแต่งแสง (optics) ซึ่งวิธีเหล่านั้นก็ไม่ได้หายสาบสูญ หรือเลิกใช้ไป ยังมีใช้เป็นส่วนสำคัญ สำหรับการประยุกต์ใช้งานบางอย่าง เช่น ฮอโลกราฟี (holography) แต่เนื่องจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน ราคาถูกลง และเร็วขึ้นมาก การประมวลผลภาพดิจิทัล (digital image processing) จึงได้รับความนิยมมากกว่า เพราะการประมวลผลที่ทำได้ซับซ้อนขึ้น แม่นยำ และง่ายในการลงมือปฏิบัติ

หัวข้อการอบรม image processing

1 .Digital Images

2. Image Manipulation and Processing

3. Histograms

4. Point Operations

5. Filters

6. Edges and Contours

7. Morphological Filters

8. Color Images

อ้างอิง : 

1. วศิน สินธุภิญโญ ,ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

2. ดร.ฐิติรัตน์ ศิริบวรรัตนกุล คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

3. https://th.wikipedia.org/wiki/การประมวลผลภาพ

อบรม image processing
image_processing

MODBUS